Kovács Imre Attila

A kisebbségi író mint antropológus

Azt tapasztalom, hogy nem az ellenfeleim akadályoznak az előrejutásban, hanem azok a barátaim, akik olyan hibákat tulajdonítanak nekem, amelyek miatt nem áll módjukban segíteni rajtam. A baj az, hogy képzelt fogyatékosságaimmal együtt szeretnek, s így feltétlen ragaszkodásuk soha nem készteti őket véleményük megváltoztatására. Az előítéletesség és a szeretet sorsom körüli összefonódása "kisebbségbe" szorít, de ez igen alkalmassá tesz engem más - akár etnikai - kisebbségi helyzet sajátként való átélésére.


I.

"A rosszlábú kisebbségi író (oh, mennyi hendikep!) már az első objektum bejáratánál megtorpant, mert meglátta a kétemeletnyi meredek lépcsősort. Némi tépelődés után úgy döntött, hogy hátralévő éveit megpróbálja anélkül leélni, hogy látta volna Garibaldi zubbonyát."1 Rögtön kikívánkozó - és léhán poentírozó - észrevételem, hogy: lám, nem kényszer a zubbony! Balla D. Károly 1999-ben írt munkája "átnyúl" mai szövegiségekig, illetve mai tapasztalataink tovább konfigurálják az idézett olvasmányt. Például az első mondatban felbukkanó objektum szó az Internet-sztár, Szalacsi figurájára utalva bővíti a kontextust. Szalacsi gátlástalanul nyilatkozik, sőt magyarázkodik egy értelmi képességeit meghaladó tudományos kérdés kapcsán ("zojjektum"). Az író viszont belátható okból nem vállal "élményközösséget" a kulturális zarándokhellyel, s objektumként tárgyiasítja. Alkalmatlan fizikai állapotban "őrültség" két emeletet kapaszkodni egy halott ember zubbonyának szemrevételezéséért.
Csakhogy az író kultúrát tisztelő ember. Az esetet nem úszhatja meg (kötelező) lelkiismeret furdalás nélkül. A szöveg úgy teremti meg az elfogadható arányt a fogyatékosság kényszere és mulasztás szándékossága között, hogy az idézet első mondatában a személyt "zárójelezi" - rosszlábú, kisebbségi, író, az irdatlan lépcsősort csak méterekről felismerő, tétova alak -, a folytatásban ezzel szemben már Garibaldi zubbonyának élet-értékén ironizál.
A fogalmazás némely fordulatában ott bujkál a "kiegyensúlyozott abszurd" félmosolya is. Miképpen torpanhat meg, s egyáltalán: miféle száguldásból fékeződhet bele a tépelődés statikájába az író, ha egyébként nehezen közlekedik? Ja, kérem, a nyelv száguld itt az elmésség állította akadályokon át-átlendülve. A lépcsősor alján toporgó kultúrlényre az alkalom egyszeriségén, a turista-reflexen túl Garibaldi szimbolikus jelenléte hat. Ott fenn a romantikus szabadsághős, az egység katonája, alant a maga lábába gabalyodott "civil", akinek egész hátra lévő élete mentes lesz a hősies történelem csinálástól, az egyesítés szép rögeszméjétől. Mit is kezdhetnének egymással?
Garibaldi zubbonya a nemzeti emlékezet hegyére tűzött zászló. Az ominózus lépcsősor is jelképiséget hordoz: a szakaszolt tér-időhöz kötött emberi szenvedés próbapályája. Ezt nagyon is jól "érti" a kisebbségi, akár felkapaszkodik a kíváncsiskodókra mért lépcsőfokokon, akár megmarad "földszintes" utazónak. Tudja, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy meddig és mihez vezetnek a fokok, mert maga a megtett út volna a tanulság, a szenvedéssel elegy haladás, amit ő "helyből" átél, mondhatni: versenyen kívül.
A remény álomszerű, "lágy" irracionalitása elől menekülve az önmagából táplálkozó logika körére vált. A sorozatos hendikep - sugallja - valami fordított értelmű, ezáltal a tótágast álló világban pont így valóságossá váló helyzeti előnyt eredményez. (Hogyan győzhetnének, ha mindig ott futnak előttük a lekörözöttek?) Igen ám, de a kisebbségi helyzet - Nyugat-Európa bevehetetlen kapujában ácsorogva, tehát itt és most - nem a folyamatban létel definiálható szektora. Az előny már nem viszonyt fejez ki, hanem minőséget, a mozdulatlanság bölcsességével megnevezhető homályos többletet. Balla D. példája szerint értelmezve: azt a teljesítményt, hogy a rosszlábú kárpátaljai kisebbségi oly mértékben képes kapcsolatot találni, és ezen keresztül saját léthelyzetét is jellemezni a nyugati kultúrszimbólumokkal, amelyhez mérten fölösleges ambíciónak tetszhet Garibaldi zubbonyát színről színre látni.
Az utolsó híd című - kvázi - novella (a műfaji kérdéseket későbbre hagyom) a kisebbségi lét szabálytalanságát a széthulló világegész horizontja előtt próbálja artikulálni. Balla D. megfelelő eszközt talál a töredékességek keretbe illesztéséhez: az epikai alany beszámol a vele történtekről. Az utazásnak van kiindulópontja, tartama, célja. Az egyes állomások nem kapcsolódnak össze ok-okozatiságot imitáló szigorral, mégis a napló utólag "sorsszerűvé" (megtörténten biztossá, mégis irodalmilag "szétírttá") teszi az út krónikáját. Ami csak úgy kóvályog, a síkba horpad vagy tudati "halmazállapotot" vált, s közönségesen nem leli a helyét a nem-valódi világok egymásba alakulásának végtelen folyamatában, az reális teret és időt kap a történetmondás primitív rendjében.
Az utolsó híd - mondjuk így - arról szól, hogy a kisebbségi írót meghívják egy olaszországi konferenciára, amely a nyugati emigráció anyaországba való hazalátogatásának és/vagy visszatelepülésének a problémáit tűzte napirendjére. Odáig azonban hosszú az út. A barátaival tartó író és felesége átél egy-két kalandot, mire Torre Pellice "komfortos, de kicsit unalmas világ"-ába ér. Persze addig és később sem az úti kalamitások számítanak, hanem a kiutazással maguk mögött hagyott háború, az, hogy a NATO időnként megszórja bombával a Balkán turbulens régióját. Az író "gyomorszája tájékán jelentkező pszichoszomatikus eredetű szorítás, amelyet minden kisebbségi teljes természetességgel él át a nap 24 órájában", egyre erősebbé válik, többek közt azért, mert nem igazán tudja eldönteni, hogy ki kit bombáz. Az olasz táj és kultúra vendégeként el kellene képzelnie, hogy a támadó raj a környékről, Vicenzából száll fel. Magasabbra, mint amilyen közel tették az éghez a torinóiak Garibaldi zubbonyát. Kérdés, hogy van-e "olasz" Olaszországban, s főleg a NATO-ban? És van-e "magyar", azok után, hogy Magyarország "túlzott szerepvállalásra" ragadtatta magát "ebben a bonyolult ügyben"?
Minden összekeveredik: Torre Pellice konferenciázó és a Délvidék fenyegetett magyarjai, a süllyedő Európa és a fölébe röptetett, bombákkal súlyosbított hivatalosság. Bizony, a félelem cseppet sem elméleti; "ehhez képest" a tanácskozás szolid vagy bölcs igazságkeresése részévé válik annak a virtuális valóságnak, amellyel pont - az útinaplóban végig rejtve maradó, s így a látszatoknak ki nem tett - Kárpátalja áll a leghatározottabban szemben. Egyszerűen létezése okán. Az teszi valódi hazává, hogy rá alapozódik a létmegértés. A kisebbségi író csak kárpátaljaiként képes "konkretizálni" a zavarodottságát, mert ehhez sem a múltját "elárasztó" vagy a rosszlábúak fölé tornyozó Európa, sem a rész-magyarság rész-bombázásában segédkező Magyarország nem kínál támpontot.
A novella "drámaiságát" az értékvesztés fatális elkerülhetetlensége növeli. Ekként válik az utolsó újvidéki híd felrobbantása miatt érzett megrendültség "arányossá" a kisebbséget az anyaországgal összekötő bizalom elvesztésének a szomorúságával, s viszont. Az utazás során szerzett benyomások felidézése, a számos epizód gondos időrendi taglalása, az előjelek és párhuzamok kompozícióba rendezése a híd - bizalom "teljes" metafora köré építik a szöveget. Én azért megbontom az íróilag konstituált, mű-ként megnyilatkozó szövegvilágot, s egyetlen, számomra viszont döntő jelentőségű részletkérdésre irányítom a figyelmemet.
A textus a következő: "...a háború [...] hírei alig kaptak egy-egy utalásnyi visszhangot az előadásokban és felszólalásokban. Egyedül a rádiós kolléga tartotta fontosnak, hogy prezentációja kezdetén [...] egyperces hallgatással adózzon a balkáni konfliktus áldozatai előtt. Aztán az egyik fárasztó nap estéjén is, baráti beszélgetés keretében, amelyet az íróházaspár folytatott ungi származású "földijével", az anyaországba több évtizednyi nyugati emigráció után visszatelepült atyai jó barátjával, a bombázásokra terelődött a szó. Ám a csevegés hamarosan éles szópárbajjá fajult. "Erről én mást gondolok", szólt halkan az író, mert remélte, hogy ezzel elejét veheti annak, hogy vitapartnere egyre kinyilatkoztatásszerűbben kifejtett véleménye propagandaszöveggé váljon. De nem: a friss híreket éjszakánként több nyelven is végighallgató, roppant tájékozott és egyes összefüggéseket bizonyosan sokkal jobban ismerő partner nyilvánvaló elkötelezettsége nem engedte, hogy a más szempontú, más élethelyzetek kialakította aggályok megingassák a hivatalos állásponttal pontosan megegyező nézeteit. Az egyik bombázott hídra tévedt autóbusz polgári áldozataival kapcsolatban például kifejtette, hogy aki légiriadó idején nem otthon ül, hanem potenciális célpontok közelébe merészkedik, az magára vessen. Nem a bombázók vétkesek, hanem azok a felelőtlenek, akik odaállnak a hulló bombák alá.
Az író rossz szájízzel tért nyugovóra."
Az idézetben szereplő volt emigráns eszerint felelőtlennek tartja azokat a civil személyeket, akik a bombatámadások ideje alatt nem rejtőznek el. Tegyük fel, hogy a háborús cselekmények eltervezését és megindítását körültekintő diplomáciai és hadászati mérlegelés előzte meg, forgatókönyvek sokasága készült, többkötetnyi kutatási és hírszerzési jelentésre alapozva. A támadók valószínűleg semmit sem bíztak a véletlenre, szempontjaik elfogadtathatók vagy áterőltethetők voltak a világpolitika erőcsoportjainak formális vagy informális döntéshozó szervezetiben. Ezzel a széleskörű és gyilkos precizitással szemben a megtámadottnak elég, ha annyi esze van, hogy féltse az életét.
A NATO tervei implicit módon építettek az életösztönre; a pusztítás, az erős hanghatások, a robbanásoktól megrázkódó föld félelmet váltanak ki, tehát akinek nem kötelessége, nem fog az események közelébe merészkedni. Az író "atyai jó barátja" szerencsére a vita hevében sem mondja ki, hogy aki olyan hülye, hogy légitámadás idején "városnézésre" megy, az okkal (ha nem is joggal) hal meg. Ugyanis nagyon egyszerű volna a háború primitív logikáját, mely szerint csak győztesek és vesztesek vannak, azokba az ingatag tanokba átfordítani, amelyek erősek és a gyengék küzdelmeként határozzák meg az emberi haladást.
A probléma másik vonatkozását abban látom, hogy a nyugati (racionális) észjárás nem képes (hajlandó?) még kísérletet sem tenni e halállal kacérkodó, tehát irracionális magatartás okainak vagy indítékainak megvizsgálására. Hogy miféle gyanútlanság, vak jámborság, hadtudományi debilitás, fatalizmus, fanatizmus, gandhista "trucc" vagy magamutogatási kényszer váltja ki a polgárok "demonstrációját"? Miért buszoznak háborúban a hídon?
Ugyanazon érzésvilágból fakadóan, mint ami miatt a novellában szereplő kisebbségi író megütközik Velence "lakatlanságán", hogy úgymond: hová tűntek az őslakosok a süllyedő városból?
Balla D. híd-metaforája meglehetősen sokoldalú: lehet konkrét tárgyiasság (ilyen a Pón átívelő, a torinói kirándulásuk alkalmával lefényképezett híd), lehet a kommunikáció kifejezője (a nyugati magyarságot az anyaországhoz kötő információs-kulturális kapcsolat), lehet morális érték (bizalom). A hiányzó hídnak két fajtája "van". Az egyik látszólag építészeti mű, de az utazót nem vezeti sehová, baljós és haszontalan (a politológus professzor képtelen a társaságot Vicenza főterére szállítani; autójukkal monoton köröket ró a külvárosban, miközben mindig egy hidat övező terecskére téved; utóbb kiderül, hogy a NATO repülőgépei Vicenzából indultak bevetésre). A másik "nem-híd" a civilizációs szakadék fölött húzódik, és hiányával teszi még émelyítőbbé a mélységet.
Itt példaként a sor végére kerülő konkrét, lebombázandó híd a NATO szempontjából nem számít kulturális vívmánynak; csak megsemmisítendő stratégiai célpont. A lakosság ellenben napi normális életéhez tartozónak ismeri; a híd korrigálja a táj egyenetlenségeit, töréseit, tehát lehetővé teszi, hogy egyetlen utazásban (történetben?) járjon dolgai végére. Ismét kérdezem: miért használja mégis a civil népesség háborús konfliktus idején? Nos, azt hiszem, hogy van egy úgynevezett belső híd, amely nem két eltérő "egyediséget" kapcsol össze, hanem a sajátnak-tudottban biztosít folytonosságot. Ez a modell kielégíti mind a modern individualitás felbomlásáról, centrum nélküli szakadozottságáról szőtt elméleteket (épp a belső híd szükségessége jelzi a struktúrálatlanság állapotát), mind az identitás (mármint az, hogy a magunk kontinuus "elmesélése" egy közös narratívára utal) emlegetéséről lemondani nem akaró szemléletmódokat.
A belső híd és a mindennapi környezethez tartozó híd - jelentését és jelentőségét tekintve - igen hasonlatos: amiként elképzelhetetlen, hogy a bombázók berepülhessenek a fejekbe, úgy az sem lehetséges, hogy a "mi hidunkat" bárki a földdel tegye egyenlővé. A belső híd, ez a folyamatosan "hullámzó" és "dekonstruálódó" identitás(ok) fölé vont átjáró kivetül és folytatódik a reális tájban mint a közönséges jövés-menés aktuális terepe.
A NATO végül is nem tudja lebombázni a hidat, mert nem az övé. És megérteni sem tudja ezt az érvelést, mert a hidat csak lebombázni tudja.


II.

Balla D. Károly szövegét tanulmányozva két erős észrevétel formálódott ki bennem: az első, hogy írásának paradoxális sajátosságai, amelyeket az értelmezés során - szándékaimmal egyezően - felnagyítottam, tulajdonképpen a hagyomány kérdéskomplexumát reflektálják, a másik, hogy a kultúraközvetítésben "érdekelt" beszédmód, az emlékezés rekonstruktív technikája és a történetmondással a világegész illúzióját mégiscsak megteremtő diszkurzus a kisebbségi irodalmak tárgyalásának egy új nézőpontja tekintetében mintaértékű lehet. Lássuk a részleteket!
A hagyomány evidenciája (nem is nagyon bonyolult "áttételek" révén) az évszázados tudományelméleti válság következtében gyengült meg. "Arról a válságról van szó, amely a mikrokozmosz fölfedeztét követően sokkhullámként rázta meg az abszolút empirizmus és egzaktság kettős illúziójában ringatódott természettudományokat, melyek a nyomukban kibontakozó technikai fejlődés visszahatásaként hirtelen úgy álltak az érzékszervileg közvetlenül érzékelhetetlen korpuszkuláris világ jelenségei, valamint az előtt a tény előtt, hogy a newtoni paradigmarendszer ezekre csak korlátozott körben volt applikálható, mint megannyi megrökönyödött spekuláns árfolyam-összeomlás után a tőzsdén. Itt nem egyszerűen egy paradigma került válságba, hanem maga a paradigmatikus tudomány."2 Lényegében ismeretleméleti krízisről van szó, arról a kínos körülményről, amelyet Heidegger a normál tudományokra is vonatkoztatható módon úgy fogalmazott, hogy a tudomány nem gondolkozik.
Vajda Károly Tudományos hagyomány, hagyományos tudomány című tanulmányában - saját gondolatmenetébe illesztve - a dianoia és az epistémé közötti differenciából indul ki. A dianoia "mint elgondolkozás a mérlegelés tervszerű, célzatos, meglévő konkrét tudásként szavakba önthető tapasztalatokból kiinduló gondolkozásra utal, mely meglévő elemeket variál tovább", az epistémé viszont "olyan eszmélést fejez ki, melyben a megértés belátó tudásból fakad. Azaz olyan fölismerést takar, ahol a megismerő lényegiségéből fakadó lényegiségen, ha tetszik minőségen keresztül ismer föl. Ez a fajta gondolkozás nem sajátítható el oktatási anyagok (egy kulturális hagyaték) áttanulmányozása révén."
A harmadik fogalom, amellyel e kettőt kölcsönösen megvilágítja, a paradoxon. Tovább idézve: "irányt tévesztünk, ha a paradoxont modern kori értelemben, ellentmondásnak gondoljuk el. A görög eredeti ugyanis sokkal többet árul el a paradoxonok lényegéről... [...] Paradoxon-nak nevezték mindazt, ami a kézzelfoghatóan szavakba önthető tapasztalatokra épített, elvárással teli véleménnyel (doxa) szemben valami váratlannal állt elő. [...] Azaz a paradoxon olyan élménykör, mely a dianoia jellegű megismerést epistémével képes átitatni."
A hagyomány - s ebbe beleértendők a szokásos humaniórák-reáliák megkülönböztetésben szereplő ismeretformák is - elsősorban nyelvi élményrendszer, amely paradoxális létmódjából fakadóan bizalomra épül. "Az átadó generáció mint távozó nemzedék lemond a hagyományban a hagyományozottról, a hagyománnyal megajándékozott nemzedék, akinek a hagyományt gondjaira bízták, viszont nem fölmondja a hagyományt a szó egyik értelmében sem, hanem megfelel neki, válaszol a hagyomány rá vonatkozó kérdéseire. Más szóval elsajátítja a hagyományt. Hagyomány csak személyesen lehetséges."3
Az ókori magatartásmintákból és szómagyarázatokból merítő, ám példaanyagát a modern fizikához kapcsoló Vajda "reneszánsz" kísérletében a hagyomány párbeszéd-szerűségét, dialogikus kölcsönösségét és a paradoxban explicite jelen lévő játékosságát hangsúlyozza. Úgy vélem, hogy a normál tudományok megújítását és humanizálását kezdeményezve Vajda hozzásegíthet az irodalom válságjelenségeinek jobb megértéséhez is.
Mindezt Balla D. Károly Az utolsó híd című írásának általam megfontolásra ajánlott részproblémáira vetítve, elmondható, hogy noha Balla D. szkeptikus a hagyomány jelenlévő formáit illetően, mégis képviseli azt, legfőképp a paradoxitás szövegszervező működtetésével és a játékosság bizalom-elvét csak "slusszpoénként" felfüggesztő, egyébként elszánt megvalósításával.
A természettudományok körében nem annyira szembetűnő a tudomány válsága, mert ott az ipar nyomása, a technika inspirációi elég feladatot adnak, ennél fogva az alapkutatások körül lengedező elméleti és módszertani kételyek megmaradnak a műhelymunka hűvösében. A humán tudományok pozíciója más: a szaktudományos elit megjelenítette gondok nem kerülnek a nagy nyilvánosság elé, mivel a tömegtársadalmak fenntartása, működtetése szempontjából nem kifejezetten nyugtalanítóak. Az irodalomtudományban a '60-as évek strukturalizmusa és a '80-as évek dekonstruktivizmusa után a kultúratudományokhoz "húzó" tendencia figyelhető meg. Ennek során "talált egymásra" a kulturális antropológia és az irodalomtudomány.
A kulturális antropológiában az "új kihívást az idegen kultúrák megértésén, interpretálásán és olvasásán túlmenően az idegen kultúrák reprezentációi, a kulturális leírások jelentik"4, vagyis az antropológiai szövegeket mindinkább irodalmi szövegként olvassák, amihez épp az irodalom kínál filológiai és poétikai apparátust. Például Balla D. útirajzában (naplójában) - ha az irodalomtudomány hajlandó volna saját szövegeit antropológiai szövegként kezelni - jelen van a metafora, a figuratív nyelv és a narratíva is.
Balla D. kvázi-antropológusként viselkedik Olaszországban: a maga kisebbségi kultúráját képviseli és tolmácsolja az anyaországba visszatérő emigránsoknak, illetve a nyugati kulturális idiómát alakítja át magyar "frázisokká". Az utolsó híd megírásával pedig valódi "antropológiai tettet" hajt végre, amennyiben a kultúrák közti közvetítés alkalmas eszközeként egy (irodalmi) etnográfikus szöveget hoz létre.
Az az elgondolás sem áll távol tőlem, hogy a kisebbségi magyar irodalomhoz tartozó munkákat sajátos etnográfiai szövegeknek tekintsem, amelyekben a többségi kultúrát megfigyelő "bennszülött etnográfus" fordít le azok számára, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mint ő. A globalizáció hatása - amely az antropológia szemléletbeli megújulását kikényszerítette - nagyjából olyan, mint amilyen történelmi és kulturális tapasztalatokból az elcsatolt részek magyarsága már a 20. század elején részesült. "A globalizáció mindenekelőtt annak a kimondott-kimondatlan antropológiai kiindulópontnak mondott ellent, amely szerint az egyes kultúrák térben lokalizálhatóak, homogének s egymástól területileg elválasztott és lehatárolt entitások. A szociál- és kultúrantropológiai tradíció a kultúrát az egy meghatározott helyen megtalálható emberek csoportjához rendelte, vagyis alapvetően egymás segítségével, egymásra fordítva határozta meg a csoport, a tér és a kultúra fogalmait." Azonban az antropológiai kutatások "...rámutattak arra, hogy a kultúrák nem eredendően kapcsolódnak meghatározott helyekhez". A kisebbségi irodalmak bemutatásának, elemzésének szokatlan útjait jelölhetné ki az az új "antropológiai" fordulat, amely - a témaválasztásától függetlenül - mint a kulturális antropológia szövegállományába is tartozó megnyilatkozásokat venné szemügyre (például) a határon túli irodalmak termését.


Jegyzetek

1. Ezt a két mondatot önkényesen ragadtam ki Balla D. Károly: Az utolsó híd című írásából. Egyelőre ne a mondatokra figyeljünk, hanem a "kiragadás" gesztusára, amely vagy aszerint bizonyul önkényesnek, hogy szemben áll egy feltételezett írói intencióval, vagy úgy, hogy az interpretátor az elemzés olvasóját - vélhetően - egy metafizikus rögeszme labirintusába csalja. Szerencsére és újabban nem számolunk a kizárólagos hitelességű szerzői "üzenettel", és a befogadóban is erős késztetések vannak a logocentrikus tudatmanipulációval szemben. Az önkényesség hangsúlyozásával így legfeljebb a szövegrészlet "értelmességét" vonjuk kétségbe, azt, hogy bármifajta értelem (de kinek az értelme?) feltárulhat az idézet és a befogadó közötti diszkurzusban. Az önkényességet jobb, ha nem a tudományos ethoszon esett sérelemként vagy logikai vétségként fogjuk fel, hanem természete szerint, vagyis mint jelentés-tulajdonítást.
2. Vajda Károly: Tudományos hagyomány, hagyományos tudomány. Literatúra, 1997/2., 141.
3. Esetleg gyanakodhatnánk a megszűntetve megőrzés dialektikája "lólábának" az ő kilógására (egyébként: miért ne?). A veszteségre asszociáltató megszűnés és a vagyonvédelmi szakfeladatot konnotáló megőrzés összekapcsolásánál "időbelibb" a játéknak (mint kommunikációs szituációnak) a folyamatosságára, "szövegelésére" hivatkozni. Elkerülendő a "soha nem lesz már úgy, ahogy eddig volt" rezignáltságát és a paradoxonban csak anomáliát látó intellektuális résenállás erőltetett "komolyságát".
4. N. Kovács Tímea: Kultúra - szöveg - reprezentáció: kulturális antropológia és irodalomtudomány. Helikon, 1999/4. 487.

 
 

archívum

2003 / 12
december

 
 
 
árgus
e-mail
tartalom
impresszum