virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon  multikulti poliglott szövegjáték

Felkérés

Kedves Barátom!

Ezúton tisztelettel meghívlak Egy mondat a… című interakciómba. Ennek keretében kérlek, hogy egy magyarul még meg nem jelent idegen nyelvű kortárs irodalmi prózaműből – saját választásod alapján! – EGYETLEN MONDATNYIT interpretálj, megfelelő műgonddal fordíts le számomra. Küldd el nekem ezt a mondatot a szerző nevének, a mű eredeti és magyarra fordított címének, valamint a forrásnak a pontos megadásával. Én a beérkező mondatoknak a felhasználásával novellát írok úgy, hogy lehetőség szerint valamennyit beépítem a saját szövegembe. Ebben az alkotói gesztusnak is szánt poliglott multi-kulti kreatív játékban – természetesen a világnyelveken és a „nagy” vagy akár „egzotikus” nyelven alkotók mellett! – külön hangsúlyt szánnék a szomszéd népek kortárs irodalmának, így azoktól a megszólítottaktól, akik ezeknek ismerői, ennek a szándékomnak a figyelembe vételét is kérem.

A projektum elméleti alapvetését és gyakorlati menetét külön leírásban vázoltam (lásd a másik hasábon).

Kérlek, amennyiben ez lehetséges, tégy eleget az alábbi feltételeknek és ajánlásoknak:

  1. A kiválasztott mondat ne tőmondat legyen.
  2. Ne haladja meg a 720 karaktert (12 szabvány sort).
  3. Szerzője kortárs író legyen, magyarul még nem publikált prózaművében szerepeljen a mondat.
  4. Kérem a forrás bibliográfiai adatait: szerző, a mű eredeti nyelve és címe + a cím magyarul, könyv eredeti címe (ha más, mint a mű címe), kiadási hely, idő, kiadó neve. (Ha a forrás nem könyv, hanem folyóirat vagy újság, netán kézirat – akkor ennek adatai.)
  5. Lehetőleg kerüljük el a kettős fordítást, azaz eredetiből és ne közvetítő nyelvből történjen a magyarítás
  6. Lehetőleg ne legyenek a mondatban személy- és helynevek, dátumok (képtelen feladat lenne 40 szereplőt 40 helyszínen és 40 időben mozgatnom.)
  7. Amennyiben a választott szövegben néhány egymást követő mondat roppant összefüggő egységet alkot, és együttes hosszúságuk nem haladja meg a fent megadott karakterhatárt, az esetben a 2-3-4 mondatból álló részlet egésze is elküldhető.
  8. Egy-egy fordító természetesen más-más szerzőktől és nyelvekből vett több mondattal is részt vehet, itt azonban kérek bizonyos önmérsékletet. Javaslom, hogy mindenki az általa ismert nyelvek mindegyikéből legalább 1, de legfeljebb 3 mondatot nevezzen be a játékba.
  9. Bár komolysága mellett hangsúlyozni kívánom a projektum játékos jellegét, ezúttal mégis azt kérem, hogy ne fiktív, hanem létező szerzők létező műveiből származzanak a mondatok, és minden fordító saját nevén szerepeljen a játékban.
  10. Végül: szeretném (de ez csak javaslat, nem feltétel), ha a szerzők kiválasztásában egy esetleges visszacsatolás lehetősége is rejlene, vagyis a fordítók révén az akcióról és annak eredményéről az eredeti mondatok idegen nyelvű szerzői is tudomást szerezhetnének.

Kedves Barátom,
kérlek, küldeményedet – e-mailben, lehetőleg mellékelt .doc formátumban is – mielőbb, de mindenképpen egy hónapon belül, azaz legkésőbb március 24-ig juttasd el hozzám. A mondatok a beérkezés sorrendjében – a szerző és a fordító nevének feltüntetésével – folyamatosan megjelennek honlapomon. A novellát április folyamán írom meg, és amint elkészül, ugyanitt közzéteszem.

Érdeklődéssel és nem titkolt izgalommal várom jelentkezésedet.

Egy mondat a világ.

Baráti üdv:
-bdk


A felkérést 2004. február 24-én (szökőnapon) küldtem el azoknak az író-, szerkesztő-, műfordító-, irodalomkedvelő barátaimnak, akik egy korábbi puhatolózásomra bólintással feleltek.

 

A projektum leírása

Alapvetés

Úgy képzelem, hogy a jó mondat egy DNS-molekulához hasonlatos: magában hordja a szervezet egészét meghatározó kódot. Ha táptalajra tudnánk helyezni, miután kiemeltük anyaszövegéből, az eredetivel azonos textus sarjadna belőle. Ha pedig értő kezek idegen szövegbe emelik, a jó mondat egyrészt szervesül új környezetével, másrészt kommunikációs folyosót nyit önnön eredetéhez. Több mondatból több hajtás fakad, megannyi büszke dimenzió, rejtett vágya és konok akarása annak, hogy együtt kimérjék a lét intertextuális terét.

Új akcióm lényege egy olyan mű létrehozása, amely vendégmondatai révén kialakítja a maga nyelveken és kultúrákon áthatoló kiterjedéseit, s ezekkel képez egybefüggő és összetevőinek esetlegességében is megragadható értelmes egészet.

Az akció menete

Az első mozzanat írótársaim, filosz barátaim, megszólítása. Kiválasztásukat elérhetőségük és hajlandóságuk határozta meg, illetve annak tudása vagy feltételezése részemről, hogy a magyaron kívül más nyelvekben és kultúrákban is otthonosak, ezek közvetítésével szakmai szinten foglalkoznak, így felkérhetők arra, hogy magyarul még meg nem jelent valamely idegen nyelvű kortárs irodalmi prózaműből saját választásuk alapján egyetlen mondatnyit interpretáljanak, megfelelő műgonddal fordítsanak le számomra.

A második mozzanat maga a választás: felkért partnereimnek dönteniük kell, hogy a számba jöhető szerzők közül melyiket választják, mely művének mely mondatát fordítják le abból a célból, hogy nekem elküldjék. (Néhány, főleg formai jellegű feltételt eközben magam voltam kénytelen megszabni, ezek néhányát inkább ajánlásként fogalmaztam meg.)

Előfeltételezésem az volt, hogy a felkért interpretátorok választása és munkája révén így összeálló mondatsorozat már önmagában is valamely sajátos jelentéssel bíró szövegesszenciát képez, amely azonban épp túlsűrűsége, kivonatolt jellege okán epikus műként nem értelmezhető, ám egyfajta ránk és a világunkra jellemző dokumentumként – igen.

Harmadik mozzanat: az ilyen módon hozzám juttatott mondatok felhasználásával új prózaművet, novellát írok. Azaz úgy teszem a magam teremtette kontextus részeivé a kapott mondatokat, hogy eközben nem csupán a tolmácsolók választásának, hanem az eredeti szerzők feltételezhető írói indítékainak is kiszolgáltatom alkotó önmagamat. Mivel azonban a felém közvetített érzelmi töltetek és gondolati tartamok bizonyára igen sokfélék lesznek, illetve művészi és nyelvi megformáltságuk is széttartó változatosságot mutat, szembe kell néznem a kapott mondatok összeegyeztetésének a nehézségével, az anyag egészének ellentmondásosságával.
Hogy ezeket a problémákat a lehetőségeimhez és képességeimhez mérten a legjobban megoldjam, egyszerre kell alávetett médiumnak és a szintézist elvégző kreátornak lennem. Ennek a kihívásnak megfelelni úgy kívánok, hogy egyfelől intuícióimra és empatikus készségemre hagyatkozva igyekszem maximumra állítani a befogadói érzékenységemet, így merítve inspirációt a kapott mondatokból. Másfelől a kombinációs-variációs lehetőségek mind teljesebb számbavételével, továbbá fantáziám szabadra engedésével és alkotói fegyelmem-szigorom egyidejű koncentrációjával próbálom magamat alkalmassá tenni arra, hogy az izgalmas írói kihívásnak megfeleljek.

El tudok képzelni további mozzanatokat is. Legörvendetesebbnek azt tartanám, ha megszólított és a projektumban részt vevő írótársaim révén az akció híre és majdani novellám eljutna az eredeti mondatok alkotóihoz, esetleg – ezzel teljesítve be a multikulturalitás célzott funkcióját – kollektív munkánk eredménye más nyelveken is formát öltene. Izgalmasnak tartanám azt a folytatást is, ha ugyanezeknek a mondatoknak a felhasználásával más résztvevők is megírnák a maguk novelláit. Megelégedéssel töltene el az is, ha részletes leírások, esettanulmányok, elemzések születnének magáról a projektumról, annak menetéről és eredményeiről, illetve arról a virtuális térről, amelyet az aktivizált szövegösszefüggések teremtettek meg.

Felütés

Minden komolysága, elméleti megalapozottsága és szigorú menete ellenére szeretném hangsúlyozni az akció játék-jellegét. Úgy tartom, az irodalomban a görcsös igyekezetnél sokkal többet ér és jobb eredményre vezet a játszi kedv, a szabad „örömködés”. Így súlyos elszántságom mellett a felszabadult játéknak is a legtágabb teret kívánom megadni.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A MONDATOKAT!